Projectpartners

Het project Inside Out wordt uitgevoerd door het volgende consortium:

 • Bo-Ex
  Voor woningcorporatie Bo-Ex staat het verhuren van betaalbare woningen centraal. Bo-Ex wil de kwaliteit van wonen voor huurders verbeteren met energiebesparende maatregelen in huurwoningen zonder stijging van woonlasten. Door deelname aan Inside Out draagt Bo-Ex bij aan een versnelling van de energietransitie.
 • Bos Installatiewerken
  Bos Installatiewerken verzorgt de aanleg, renovatie en het onderhoud van installaties in de woningbouw en utiliteit. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt waarbij de nadruk ligt op energiezuinige installaties en de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. De kennis en ontwikkeling van nieuwe technologie binnen Inside Out wil Bos Installatiewerken benutten om opdrachtgevers verder te begeleiden in de energietransitie.
 • Alkondor Hengelo
  Duurzaamheid en innovatie staan bij Alkondor Hengelo hoog in het vaandel. In de eigen organisatie en bij het ontwikkelen en produceren van aluminium gevels en kozijnen voor de utiliteitsbouw, gevelrenovatie en woningbouw. Bij gevelontwikkeling zijn duurzaam en circulair bouwen voor Alkondor Hengelo belangrijke pijlers.
 • LomboXnet
  LomboXnet is projectleider van Smart Solar Charging. Dit project ontwikkelt een duurzaam energiesysteem op wijkniveau door lokaal opgewekte zonne-energie op te slaan in de accu’s van elektrische deelauto’s en op een later moment terug te leveren aan het net. LomboXnet legt een koppeling tussen de projecten Inside Out en Smart Solar Charging, waardoor een nieuwe Smart-Solar-Charging-toepassing gekoppeld aan energierenovatie ontwikkeld en getest kan worden.
 • Mex architects
  Technisch architectenbureau Mex architects vertaalt de wensen van opdrachtgevers naar passende ontwerpen. Het bureau heeft ruime kennis over en ervaring met Intervam flats en draagt bij aan de esthetische kwaliteit van het project. Grootonderhoud en modernisering van bestaande woongebouwen vormen een belangrijk deel van de werkzaamheden van Mex architects. Hierin speelt verduurzaming altijd een belangrijke rol.
 • Bosch Thermotechniek
  Als fabrikant en leverancier van klimaatinstallaties heeft Bosch Thermotechniek veel kennis en ervaring met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en geïntegreerde klimaatsystemen. Het ontwikkelen van een totaaloplossing om bestaande hoogbouw in Nederland naar energieneutraal en mogelijk zelfs energieleverend te renoveren is voor Bosch Thermotechniek de belangrijkste motivatie om deelname aan Inside Out.
 • Universiteit Utrecht
  Duurzame ontwikkeling is een van de onderzoekspijlers van de Universiteit Utrecht. Centraal in het Inside Out onderzoek staan de analyse op systeemniveau van duurzame energiedragers en -technologieën (zon, wind, biomassa, WKO), het management daarvan en kennisoverdracht hierover om de transitie naar een duurzame samenleving te kunnen realiseren. De groep Interdisciplinary Social Science: Public Health van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de opvattingen van consumenten over de acceptatie van nieuwe technologieën.
 • Hogeschool Utrecht
  Hogeschool Utrecht wil via onderzoek onderwijs van hoge kwaliteit bieden, aansluiten bij actuele vraagstukken in de beroepspraktijk en bijdragen aan innovatie. Deelname aan Inside Out geeft Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om concreet bij te dragen aan innovaties die op korte termijn toegepast worden in de gebouwde omgeving. Vanwege de integrale benadering draagt Inside Out bij aan de missie om toegepast onderzoek te doen die bedrijven, overheden, onderzoek en onderwijs versterken.
 • Utrecht Sustainability Institute
  Het Utrecht Sustainability Institute initieert en realiseert onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op verduurzaming van de stedelijke omgeving. USI heeft dit project ontwikkeld vanwege het innovatieve en duurzame karakter van het concept en omdat het bij uitstek gaat om het bundelen en ontwikkelen van kennis over duurzame en seriematige renovatie van bestaande woningbouw, die de potentie heeft om te worden omgezet naar innovatieve duurzame diensten en producten.

Het project is mede gefinancierd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (TKI Urban Energy).  TKI Urban Energy ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.